Disclaimer

Disclaimer


Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.wema.eu (hierna: “website”), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.


Artikel 1 Inhoud website
WEMA Tijdelijke Ruimte B.V., hierna: “WEMA”, heeft de inhoud van deze website, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen - doch niet beperkt tot - de links naar promotionele acties, die door haar zijn ontwikkeld, alsmede alle informatie en de gegevens op de website, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen ter vermaak en informatieve doeleinden aangeboden. De inhoud van de website kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. Wema garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Wema en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.


Artikel 3 Aansprakelijkheid

Wema sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit je gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Wema in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.


Artikel 4 Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Wema heeft, tenzij duidelijk anders blijkt, geen zeggenschap over deze websites. Wema is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 5 Beveiliging

Wema spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wema legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 6 Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Wema worden aangepast. Wema adviseert daarom deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Voor vragen of opmerkingen aangaande het disclaimerbeleid van Wema kunt u een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres. Tevens kun u het vragenformulier invullen op de website. Wema zal zo spoedig mogelijk reageren.


WEMA Tijdelijke Ruimte B.V.
Dukdalfweg 25
1041 BC Amsterdam
E: info@wema.eu
T: +31(0)20-480 2929
F: +31(0)20-480 2928